رادپرداز

صندلی لیو> محصولات > صندلی > صندلی لیو
صندلی

صندلی مدیریتی I91 قفل چهار حالته پایه پلاستیک

صندلی

قیمت 39/640/000 ریال

صندلی مدیریت لیو مدل M81، قفل سینکرون، جک 8

قیمت 39/640/000 ریال

قیمت 42,930,000 ریال

صندلی لیو مدیریتی G91، قفل 4 حالته، جك 8، دسته انتگرال، پايه آلومینیوم

قیمت 42,930,000 ریال

قیمت 36,580,000 ریال

صندلی لیو معاونتی G92، قفل چند حالته(كلاجي)، جك 12 ، دسته انتگرال، پايه آلومینیوم

قیمت 36,580,000 ریال

قیمت 27,130,000 ریال

صندلی لیو کنفرانسی G93، دسته و پايه كروم

قیمت 27,130,000 ریال

قیمت 35,880,000 ریال

صندلی لیو معاونتی M92،قفل چندحالته،جک10 کروم،دسته انتگرال،پایه آلومینیوم

قیمت 35,880,000 ریال

قیمت 43,300,000 ریال

صندلی لیو مدیریتی M91،قفل 4 حالته(سینکرون)،جک8 کروم،دسته انتگرال،پایه آلومینیوم

قیمت 43,300,000 ریال

قیمت 70/560/000ریال

صندلی لیو مدیریتی M91i با ویبره و گرمکن،قفل 4 حالته(سینکرون)،جک 8 کرومدسته انتگرال،پایه آلومینیوم

قیمت 70/560/000ریال

قیمت 48/250/000 ریال

صندلی لیو مدیریتی S91، قفل 4 حالته، جك 8، دسته انتگرال، پايه آلومینیوم، فريم چوب طبيعي چند لايه

قیمت 48/250/000 ریال

قیمت 46,300,000 ریال

صندلی لیو معاونتی S92، قفل 4 حالته، جك 8، دسته انتگرال، پايه آلومینیوم، فريم چوب طبيعي چند لايه

قیمت 46,300,000 ریال

قیمت 29/830/000 ریال

صندلی لیو کنفرانسی S93، دسته و پايه كروم، فريم چوب طبيعي چند لايه

قیمت 29/830/000 ریال

قیمت 40,890,000 ریال

صندلی لیو مدیریتی T91، قفل 4 حالته، جك 8، دسته انتگرال، پايه آلومینیوم

قیمت 40,890,000 ریال

قیمت 36,130,000 ریال

صندلی لیو معاونتی T92، قفل چند حالته(كلاجي)، جك 12 ، دسته انتگرال، پايه آلومینیوم

قیمت 36,130,000 ریال

قیمت 27,750,000 ریال

صندلی لیو کنفرانسی T93b، دسته و پايه كروم، روكش انتگرال روي دسته

قیمت 27,750,000 ریال

31,000,000 ریال

صندلی لیو مدیریتی A81، قفل 4 حالته، جک 8، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم

31,000,000 ریال

27,030,000 ریال

صندلی لیو مدیریتی A81t، قفل 2 حالته، جک 12، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم

27,030,000 ریال

قیمت 26,560,000 ریال

صندلی لیو معاونتی A82t، قفل 2 حالته، جک 12، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم

قیمت 26,560,000 ریال

قیمت 25,360,000 ریال

صندلی لیو کنفرانسی A83، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم

قیمت 25,360,000 ریال

قیمت 31,000,000 ریال

صندلی لیو مدیریتی B81، قفل 4 حالته، جک 8، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم

قیمت 31,000,000 ریال

قیمت 27,030,000 ریال

صندلی لیو مدیریتی B81t، قفل 2 حالته، جک 12، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم

قیمت 27,030,000 ریال

قیمت 26,560,000 ریال

صندلی لیو معاونتی B82T،قفل 2 حالته،جک 12، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم

قیمت 26,560,000 ریال

قیمت 25,360,000 ریال

صندلی لیو کنفرانسی B83، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم

قیمت 25,360,000 ریال

قیمت 31,000,000 ریال

صندلی لیو مدیریتی D81، قفل 4 حالته، جک 8، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم

قیمت 31,000,000 ریال

قیمت 27/030/000ریال

صندلی لیو مدیریتی D81t، قفل 2 حالته، جک 12، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم

قیمت 27/030/000ریال

قیمت 26,560,000 ریال

صندلی لیو معاونتی D82t، قفل 2 حالته، جک 12، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم

قیمت 26,560,000 ریال

قیمت 25,360,000 ریال

صندلی لیو کنفرانسی D83، دسته انتگرال، پایه وفریم کروم

قیمت 25,360,000 ریال

قیمت 24,730,000 ریال

صندلی لیو کارمندی A52، قفل 2 حالته، جک 12، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم

قیمت 24,730,000 ریال

قیمت 22,980,000 ریال

صندلی لیو کنفرانسی A53، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم 3

قیمت 22,980,000 ریال

قیمت 24,730,000 ریال

صندلی لیو کارمندی B52، قفل 2 حالته، جک 12، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم

قیمت 24,730,000 ریال

قیمت 22/980/000ریال

صندلی لیو کنفرانسی B53، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم

قیمت 22/980/000ریال

قیمت 24,730,000 ریال

صندلی لیو کارمندی D52، قفل 2 حالته، جک 12، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم

قیمت 24,730,000 ریال

قیمت 22,980,000

صندلی لیو کنفرانسی D53، دسته انتگرال، پایه و فریم کروم

قیمت 22,980,000

قیمت 28,080,000 ریال

صندلی لیو کارمندی S62i، قفل 4 حالته (سینکرون)، جک 12، دسته انتگرال متحرک، پایه کروم

قیمت 28,080,000 ریال

قیمت 19,680,000 ریال

صندلی لیو کارمندی S62K، قفل چند حالته (کلاجی)، جک 12، دسته انتگرال، پایه کروم

قیمت 19,680,000 ریال

قیمت 18,330,000

صندلی لیو کارمندی S62t، قفل 2 حالته، جک 12، دسته انتگرال، پایه کروم

قیمت 18,330,000

قیمت 16,850,000 ریال

صندلی لیو کنفرانسی S63i، دسته انتگرال، پایه کروم

قیمت 16,850,000 ریال

قیمت 32,570,000 ریال

صندلی لیو کارشناسی H72i قفل 4 حالته (سینکرون)، جک 12، دسته انتگرال متحرک، پایه آلومینیوم

قیمت 32,570,000 ریال

قیمت 22,560,000 ریال

صندلی لیو کارشناسی H72t، قفل 2 حالته، جک12، دسته انتگرال، پایه کروم

قیمت 22,560,000 ریال

قیمت 21,250,000 ریال

صندلی لیو کنفرانسی H73i، دسته انتگرال، پایه کروم

قیمت 21,250,000 ریال

قیمت 32/570/000ریال

صندلی لیو کارشناسی T72i،قفل 4 حالته(سینکرون)،جک 12،دسته انتگرال،پایه کروم

قیمت 32/570/000ریال

قیمت 24,160,000 ریال

صندلی لیو کارشناسی T72K،قفل چند حالته(کلاجی)،جک12،دسته انتگرال،پایه کروم

قیمت 24,160,000 ریال

قیمت 22/090/000 ریال

صندلی لیو کنفرانسی T73i،دسته انتگرال،پایه کروم

قیمت 22/090/000 ریال

قیمت 32,340,000 ریال

صندلی لیو مدیریتی p91،قفل 4 حالته (سینکرون)جک 8 کروم،دسته آلومینیوم،پایه آلومینیوم

قیمت 32,340,000 ریال

قیمت 29,330,000 ریال

صندلی لیو مدیریتی p93،کنفرانسی،دسته و پایه کروم

قیمت 29,330,000 ریال

قیمت 13,260,000 ریال

صندلی لیو اپراتوری Q32، دسته دار، بدون تشک، قفل 2 حالته، جک 8، پایه پلاستیکی

قیمت 13,260,000 ریال

قیمت 15,800,000 ریال

صندلی لیو اپراتوری Q32P، دسته دار، کف و پشت تشک دار، قفل 2حالته، جک 8، پایه پلاستیکی

قیمت 15,800,000 ریال

قیمت 19,670,000 ریال

صندلی لیو اپراتوری Q32PI، کف و پشت تشک دار، قفل 2 حالته، جک 8 کروم، دسته انتگرال، پایه کروم

قیمت 19,670,000 ریال

قیمت 6,730,000 ریال

صندلی لیو چهار پایه Q34، بدون تشک،بدون دسته، پایه و فریم مشکی

قیمت 6,730,000 ریال

قیمت 10,440,000 ریال

صندلی لیو چهار پایه Q34PI، کف وپشت تشک دار، بدون دسته، پایه وفریم کروم

قیمت 10,440,000 ریال

قیمت 17,540,000 ریال

صندلی لیو لابی، کانتر Q33PC، جک 12، پایه گرد ثابت کروم (بشقابی)

قیمت 17,540,000 ریال

قیمت 13,000,000 ریال

صندلی لیو آموزشی Q35P، دسته تاشو و سبد جاکتابی، بدون تشک، پایه و فریم مشکی

قیمت 13,000,000 ریال

قیمت 11,440,000 ریال

صندلی لیو کانتر و آزمایشگاهی Q12، بدون تشک، جک 12، پایه کروم

قیمت 11,440,000 ریال

قیمت 12,910,000 ریال

صندلی لیو کانتر و آزمایشگاهی Q12PC، کف تشک دار، جک 12، پایه گرد ثابت کروم (بشقابی)

قیمت 12,910,000 ریال

قیمت 5,920,000 ریال

صندلی لیو آزمایشگاهی L12، جک 12، پایه کروم

قیمت 5,920,000 ریال

قیمت 22,210,000 ریال

صندلی لیو لابی و اپراتوری K52، جک 8 کروم، پنج پر کروم

قیمت 22,210,000 ریال

قیمت 24,000,000 ریال

صندلی لیو لابی و کانتر K53، جک 8 کروم، پایه گرد ثابت کروم(بشقابی)

قیمت 24,000,000 ریال

قیمت 15,180,000 ریال

میز گرد TG32، شیشهای سکوریت، پایه گرد ثابت کروم بشقابی

قیمت 15,180,000 ریال

قیمت 30,550,000 ریال

میز مستطیل کوچک TG33، شیشه ای سکوریت، پایه استیل

قیمت 30,550,000 ریال

قیمت 34,030,000 ریال

میز مستطیل بزرگ TG35، شیشه ای سکوریت، پایه استیل

قیمت 34,030,000 ریال

قیمت 23,600,000 ریال

مبل اداری لیو T53، یک نفره، فوم سرد

قیمت 23,600,000 ریال

قیمت 17,200,000 ریال

مبل اداری لیو T53L، یک نفره، فوم سرد، با دسته دانش آموزی

قیمت 17,200,000 ریال

قیمت 37,130,000 ریال

مبل اداری لیو T58، دو نفره (کاناپه)، فوم سرد

قیمت 37,130,000 ریال

قیمت 16,200,000 ریال

مبل آمفی تئاتر لیو T59L، فوم سرد، دو دسته در طرفین، با دسته دانش آموزی

قیمت 16,200,000 ریال

قیمت  21,710,000 ریال

مبل آمفی تئاتر لیو T59، فوم سرد، دو دسته در طرفین

قیمت 21,710,000 ریال

قیمت 45,450,000 ریال

مبل اداری لیو N63،یک نفره،تشک کف متصل،فوم سرد،پایه و فریم کروم

قیمت 45,450,000 ریال

قیمت 59,090,000 ریال

مبل اداری لیو N68،دو نفره،تشک کف متصل،فوم سرد،پایه و فریم کروم

قیمت 59,090,000 ریال

قیمت 34,880,000 ریال

مبل اداری و منزل V63،یک نفره ،تشک کف متصل،فوم سرد،پایه چوبی

قیمت 34,880,000 ریال

قیمت 50,290,000 ریال

مبل اداری و منزل V68،دو نفره ،تشک کف متصل،فوم سرد،پایه چوبی

قیمت 50,290,000 ریال

قیمت 41,130,000 ریال

مبل اداری لیو N73، یک نفره، تشک کف مجزا، فوم سرد، فریم کروم

قیمت 41,130,000 ریال

قیمت 58,900,000 ریال

مبل اداری لیو N78، دو نفره (کاناپه)، تشک کف مجزا، فوم سرد، فریم کروم

قیمت 58,900,000 ریال

قیمت 47,470,000 ریال

مبل اداری و منزل لیو V83، یک نفره، تشک کف مجزا، فوم سرد، پایه چوبی

قیمت 47,470,000 ریال

قیمت 61,760,000 ریال

مبل اداری و منزل لیو V88، دو نفره (کاناپه)، تشک کف مجزا، فوم سرد، پایه چوبی

قیمت 61,760,000 ریال

قیمت 80,280,000 ریال

مبل اداری و منزل لیو V88H، سه نفره (کاناپه)، تشک کف مجزا، فوم سرد، پایه چوبی

قیمت 80,280,000 ریال

قیمت 145,040,000 ریال

مبل تختخوابشو لیو L68،دو نفره،فریم فلزی،فوم سرد،پایه و دستگیره کروم

قیمت 145,040,000 ریال

طراحی سایت توسط رادپرداز

© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مبلمان اداری چیدمان محفوظ میباشد.